ورود به سیستم سیستم جامع خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق اهواز

در شکل زیر مکان " رمز مشترک " با رنگ قرمر مشخص شده است
در وارد کردن رمز مشترک از اعداد استفاده کنید
رمز مشترک
شناسه قبض
متن تصویر  
به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد
متن جدید

برای چاپ قبض به قسمت سوابق فروش رفته و ریز فروش را انتخاب کنید.برای درخواست انشعاب و استفاده از خدمات از لینک زیر استفاده کنید

سایر خدمات